Trh si žiada rating miest a obcí - slovenské skúsenosti


Finance

Trh si žiada rating miest a obcí - slovenské skúsenosti

Jméno a příjmení autora:

Elena Žárska, Zuzana Frnová

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
rating miest a obcí, úverová politika, komunálna politika, rozvoj miest a obcí
DOI (& full text):
Anotace:
Prehlbujúca sa decentralizácia spoločnosti realizujúca sa aj decentralizačným procesom verejnej správy v SR je základom novej kvality vzťahov v území. Pri rastúcich kompetenciách územnej samosprávy…více
Prehlbujúca sa decentralizácia spoločnosti realizujúca sa aj decentralizačným procesom verejnej
správy v SR je základom novej kvality vzťahov v území. Pri rastúcich kompetenciách územnej
samosprávy (samosprávy VÚC a obcí) rastie aj ich postavenie a zodpovednosť pri zabezpečovaní
komplexného sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, miest a obcí SR . Samosprávne orgány
miest a obcí využívajú všetky dostupné nástroje , ktoré daný rozvoj podmieňujú. Z toho dôvodu
sa do aktivít miest a obcí stále výraznejšie presadzujú nástroje a postupy, ktoré boli donedávna
uplatňované prevažne v podnikateľskom sektore. Popri prvkov finančného manažmentu (dlhový
manažment, manažment hotovosti, manažment grantov, manažment nákladov, štandardizácia výdavkov)
a manažérskych prístupov (New public managment) sa presadzujú nástroje informačného
a hodnotiaceho charakteru, ku ktorých patrí marketing a rating miest a obcí.
Sekce:
Finance

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk