Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice


Ekonomie

Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice

Pri posudzovaní významu a účinkov ekonomických aktivít v ohraničenom priestore ponúkajú ekonomické vedy aparát vybraných nástrojov. Pre prax je zaujímavé skúmať ekonomický vplyv veľkých infraštruktúrnych projektov (napr. výstavby letísk, prístavov, diaľnic, priemyselnýchch parkov) alebo vplyvy lokalizácie podnikov a inštitúcií. Výber vhodnej metódy skúmaniazávisí od typu posudzovanej aktivity a cieľa analýzy, pričom najãastejšie sa využívajú finančná analýza, cost-benefit analýza,štúdie uskutočnitelnosti, analýzy vplyvov na životné prostredie a tzv. štúdie ekonomických vplyvov (angl. economic impacts), ktoré umožňujú kvantifikovať dodatočné príjmy, ktoré prinesie analyzovaná aktivita pre lokálnu, regionálnu alebo národnú ekonomiku.
Jméno a příjmení autora:

Miriam Šebová, Peter Džupka

Rok:
2013
Ročník:
16
Číslo:
2
Strany:
41 - 53
Klíčová slova:
big events, sport tourism, impact analysis
DOI (& full text):
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk