Členové redakční rady


Šéfredaktor:
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň

Výkonný redaktor:
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ekonomická fakulta, TU v Liberci

Redakční rada:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Fakulta managementu a ekonomiky, UTB v Zlíně

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ekonomická fakulta, TU v Liberci

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP Ústí nad Labem

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. Ekonomická fakulta, TU v Košiciach

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

prof. Ing. Mária Uramová, PhD. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajemník redakce:
Mgr. Linda Ringlová 
e-mail: linda.ringlova@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
ISSN: 1212-3609
casopis@tul.cz


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk