| | |

Archive search


Fulltext search
Advanced filter

Dopady použitia základného prístupu interných ratingov na finančnú výkonnosť komerčnej banky

Jaroslav Belás, Eva Cipovová, Petr Novák, Jiří Polách

Úverové riziko je najvýznamnejším a najväčším rizikom pre komerčnú banku, i napriek skutočnosti, že je dlhodobo známe a banky majú s jeho riadením najväčšie skúsenosti. Definujeme ho ako riziko, že zmluvná strana včas a v plnej výške nevráti požičané peniaze. Výška úverového rizika je determinovaná schopnosťou a ochotou zmluvnej strany dodržať svoje peňažné záväzky voči banke (V príspevku budeme používať aj rovnocenný pojem, ktorým je kreditné riziko.).
more

?
NAPOVEDA
reguired
Language