| | |

Risks of an Inconsistence between the Fiscal Policy and the External Balance in a Short Term Period within the Context of the Maastricht Criteria - A Focus on the Czech Republic


Economics

Risks of an Inconsistence between the Fiscal Policy and the External Balance in a Short Term Period within the Context of the Maastricht Criteria - A Focus on the Czech Republic

Name and surname of author:

Dana Viktorová

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
Maastrichtská kritéria, konsolidace fiskální politiky, nominální měnový kurz, VAR modely, reakční funkce, Česká republika
DOI (& full text):
Anotation:
Článek analyzuje vzájemný vztah mezi postojem fiskální politiky a vnější rovnováhou v České republice v kontextu Maastrichtských kritérií. V článku je sledován dopad snižování rozpočtového deficitu…more
Článek analyzuje vzájemný vztah mezi postojem fiskální politiky a vnější rovnováhou v České republice v kontextu Maastrichtských kritérií. V článku je sledován dopad snižování rozpočtového deficitu na vývoj měnového kurzu. Autorka analyzovala vliv konsolidace veřejných financí na vývoj měnového kurzu za použití současných ekonometrických metod v podobě vektorové autoregresní analýzy doplněné o reakční funkce. V rámci ekonometrické analýzy byla využita čtvrtletní data za Českou republiku, která byla sezóně očištěna. V rámci VAR analýzy i reakčních funkcích byly použi-ty proměnné v podobě nominálního měnového kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru, úroková sazba (repo sazba), míra inflace (měřená prostřednictvím indexu spotřebitelských cen) a podoba fiskální politiky měřená velikostí vládního dluhu. Zkoumaná problematika je založena na teoretickém přístupu určující vzájemný vztah mezi podobou fiskální politiky a vývojem měnového kurzu, který je obrazem vnější rovnováhy, v podobě přímého a nepřímého kanálu odrážející pokles rozpočtového deficitu. S ohledem na korektní ekonometrický přístup by bylo vhodné zapojení del-ších časových řad tak, aby byly výstupy ekonometrické analýzy hodnověrné. Na druhou stranu je nutné také brát v úvahu rozdělení časových řad odpovídajíce podobě prováděné hospodářské poli-tiky v zemi. Výsledky provedených ekonometrických odhadů prokázaly, že je nemožné brát v úvahu čistě statistické hledisko. Článek ve svém závěru poskytuje odpověď na klíčovou otázku – převaha přímého kanálu v české ekonomice může způsobit, že konsolidace fiskální politiky povede k depre-ciaci měnového kurzu české koruny vůči euru a Česká republika by tak nemusela splnit Maastricht-ské kritérium týkající se stability měnového kurzu v rámci ERM II. Je nutné připomenout, že v rámci článku nebyl testován jednoduchý a přímý vztah mezi fiskální politikou a vývojem měnového kurzu. K tomu, abychom mohli poskytnout vhodná hospodářsko politická doporučení, je nutné analyzovat vývoj a stupeň vlivu zprostředkujících proměnných.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language