| | |

Credit Risk Management in Banking Institutions


Finance

Credit Risk Management in Banking Institutions

Name and surname of author:

Christian Ramke

Year:
2006
Issue:
4
Keywords:
úverové riziko, informačný systém, monitoring, portfólio, úver
DOI (& full text):
Anotation:
Cieľom tohto článku je vytvoriť rámec riadenia úverového rizika v bankovom sektore z pohľadu makro úrovne. Vzhľadom k rozsahu tohto článku, v ktorom nie je možné pokryť všetky aspekty riadenia…more
Cieľom tohto článku je vytvoriť rámec riadenia úverového rizika v bankovom sektore z pohľadu makro úrovne. Vzhľadom k rozsahu tohto článku, v ktorom nie je možné pokryť všetky aspekty riadenia úverového rizika v bankovom sektore, sa zameriame na komerčné banky, ktoré sú úverovému riziku vystavované prakticky nepretržite.
Proces riadenia úverového rizika je možné rozdeliť do dvoch fáz, a to hromažďovanie informácií pred poskytnutím úveru a straostlivosť o poskytnuté úvery. Riadenie problémových úverov sa pritom javí ako paralelný proces, ktorý musí byť vytvorený v dôsledku určitých rozdielov v uzatvorených dohodách. Ďalším dôležitým momentom v procese riadenia úverového rizika v bankovom sektore je duálny charakter jeho monitorovania, ktoré na jednej strane sleduje úverové riziko ako celok, na strane druhej zase riziká jednotlivých čiastkových pozícií. Informačný systém významnou mierou podporuje realizovateľnosť procesu riadenia úverového
rizika a to hlavne tým, že poskytuje relevantné informácie súčasne na rôznych úrovniach riadenia. Je to dôležité najmä pri integrácii úverového rizika, ktoré má na rôznych úrovniach manažmentu rôznu intenzitu a rôzne charakteristiky. Banky musia byť za prijímané riziko adekvátne odmenené a zároveň musia byť schopné transparentne definovať motívy a dôsledky úverového rizika a to na všetkých stupňoch riadenia. Jasne definované procedúry a procesy v riadení úverového rizika
podporované kvalitným informačným systémom minimalizujú nekonzistentnosti v procesoch, čím značne prispievajú k znižovaniu nákladov na riadenie.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language