| | |

Analýza časové řady míry nezaměstnanosti v regionu Teplice


Economics

Analýza časové řady míry nezaměstnanosti v regionu Teplice

Name and surname of author:

Jana Šimsová

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
míra registrované nezaměstnanosti, trendová analýza, analýza sezónnosti, spektrální_x000D_ analýza, metody ARIMA, SARIMA
DOI (& full text):
Anotation:
Vysoká nezaměstnanost je tíživý problém každé ekonomiky a Ústecký kraj je v tomto směru jedním z nejpostiženějších v České republice. V článku je analyzována časová řada registrované míry …more
Vysoká nezaměstnanost je tíživý problém každé ekonomiky a Ústecký kraj je v tomto směru jedním
z nejpostiženějších v České republice. V článku je analyzována časová řada registrované míry
nezaměstnanosti jednoho z regionů Ústeckého kraje - regionu Teplice. Sezónní chování dané
měsíční časové řady je vyjádřeno pomocí rozdílových sezónních faktorů. K popisu trendové složky
časové řady je pomocí regresní analýzy zvolen polynom čtvrtého řádu. Dále je daná řada modelována
dvěma různými metodami. Jednak pomocí trendové funkce a rozdílových sezónních faktorů
a jednak pomocí trendové funkce a sezónní a cyklické složky popsané pomocí spektrální analýzy.
Prognóza dané časové řady je získána pomocí tří různých metod na období šesti měsíců. V době
napsání článku byly známé již dvě hodnoty registrované míry nezaměstnanosti v regionu Teplice,
které jsou porovnány s vypočtenými bodovými odhady. Skutečnost nejlépe popisují odhady získané
pomocí spektrální analýzy.
Section:
Economics

?
NAPOVEDA
reguired
Language