| | |

Mergers & Acquisitions in the Region “East of the Danube”


Finance

Mergers & Acquisitions in the Region “East of the Danube”

Name and surname of author:

Gerhard Pürstinger

Year:
2006
Issue:
1
Keywords:
fúzie a akvizície, priame zahraničné investície (FDI), globalizácia
DOI (& full text):
Anotation:
Článok pojednáva o regionálnej expanzii prostredníctvom akvizícií za účelom ďalšieho rastu vedúcich korporácií v strednej Európe. V ostatných rokoch začali oblasti fúzií a akvizícií dominovať …more
Článok pojednáva o regionálnej expanzii prostredníctvom akvizícií za účelom ďalšieho rastu
vedúcich korporácií v strednej Európe. V ostatných rokoch začali oblasti fúzií a akvizícií dominovať
lokálne firmy rozširujúce sa mimo hranice svojej krajiny alebo zahraničné firmy upevňujúce svoje
lokálne pozície vzhľadom na silnejúcu konkurenciu, tak ako sa končí privatizácia. Ročný rebríček
najväčších transakcií ukazuje, ako firmy so silnou prítomnosťou na lokálnom trhu ako v energetike,
tak i v oblasti financií, sa stávajú významnými hráčmi na regionálnej úrovni. Článok ukazuje praktické
dôvody týchto expanzných trendov.
• Dobre rozvinuté finančné systémy hrajú podstatnú úlohu v reálnej aj nominálnej konvergencii.
Hoci priame zahraničné investície pravdepodobne zostávajú najvýznamnejším zdrojom financovania
pri znižovaní zaostávania jeho veľkosť bude v silnej korelácii s rozvojom domácich
finančných trhov.
• Bankový systém je vo väčšine kandidátskych krajín silne integrovaný s trhom EÚ prostredníctvom
prominentnej úlohy zahraničných bánk (hlavne z EÚ) na týchto trhoch. V nadchádzajúcich
rokoch budú konsolidácia a integrácia hlavné hnacie sily rozvoja bankového sektora
po rehabilitácii a privatizácii lokálnych bank. Do dvoch, troch rokov by sa mal ukončiť proces
vyčistenia bankových súvah a privatizácie.
• Bankový systém v CEE-10 je podľa najbežnejšie používaných indikátorov veľmi zaostáva za
priemerom v EÚ. Bankový sektor stále hrá malú úlohu v sprostredkovávaní úspor a pôžičiek.
Avšak medzi jednotlivými krajinami existujú výrazné rozdiely.
• Vo väčšine CEE krajín je významná medzera medzi národnými úsporami a bankovými depozitmi.
Veľké množstvo peňazí zostávajúcich mimo bankový systém je znova priamo investovaný,
alebo uchovávaný „doma v ponožke“.
• Zvyšujúca sa dôveryhodnosť finančného systému a dôkazy makroekonomickej stability by
mali prilákať viac peňazí do finančného sektora. Avšak rozdelenie týchto zdrojov medzi bankový
systém a domáce kapitálové trhy ostáva nejasné.
• Dnes je už riziko stability bank zvládnuteľné. V skorých fázach prechodu boli príčiny hlavných
miestnych bankových kríz v krajinách CEE v nedobytných pohľadávkach, tlakoch na rozširovanie
úverov pre štátne inštitúcie a nestabilnom makroekonomickom prostredí. Nedobytné
pohľadávky a ich sprievodné javy sú stále problémom, majúc na zreteli priemerných 15 %
všetkých úverov v CEE-10, ale väčšinou sa stávajú rozpočtovým problémom namiesto systémového
rizika.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language