Pokyny pro zpracování příspěvku


Příspěvky se přijímají pouze v angličtině. Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor. V časopise nelze publikovat článek, který byl již uveřejněn v jiném periodiku, ani jiným způsobem (working paper atp.). Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. O otištění příspěvku rozhoduje redakční rada časopisu. V případě otištění bude článek dostupný pod licencí CC BY-NC 4.0. Autorům příspěvků doporučujeme, aby definovali tématickou oblast, do které by svůj příspěvek zařadili. Konečné rozhodnutí o zařazení do rubriky si však vyhrazuje redakční rada časopisu. K vypracování příspěvku doporučujeme použít šablonu dostupnou na webu časopisu.

Nebudou-li dodrženy pokyny pro zpracování článku, bude příspěvek vrácen zpět autorům.

Nadpis příspěvku je psán tučnými písmeny (velikost písma 16), zarovnán k levému okraji.

Jméno autora (autorů) se uvádí bez titulů a je psáno tučným písmem (velikost písma 12). Pod jménem autora je opět vynechán jeden řádek (o velikosti písma 10).

Vlastní text příspěvku je vhodné členit do kapitol. Názvy kapitol se číslují (s výjimkou úvodu a závěru), píší tučným písmem a zarovnávají k levému okraji. Nadpisy se číslují maximálně do druhé úrovně. Je nutno dodržet následující nastavení:

  • zarovnání do bloku,
  • druh písma: Arial,
  • velikost písma: 10,
  • odsazení nového odstavce 0,5 cm,
  • řádkování: jednoduché,
  • nepoužívat poznámky pod čarou,
  • stránky nečíslovat.

 

Tabulky a grafy se číslují a v textu na ně musí být odkazy. Název tabulky (Tab. 1:) nebo grafu (Fig. 1:) je psán tučným písmem, velikosti 10, zarovnává se vlevo a nepodtrhává se. Obrázky i grafy musí být zřetelné i v černobílém provedení. Pod každým obrázkem i grafem musí být uveden zdroj, ze kterého autor data čerpal. Tabulky a grafy zašlete rovněž jako samostatný soubor ve formátu MS Excel.

Vzorce se označují číslem v kulaté závorce. Číselné označení je psáno v Arialu velikosti 10 a zarovnává se k pravému okraji vedle vzorce.

Délka příspěvku nesmí přesáhnout 15 stránek A4 včetně abstraktu.

Identifikace výzkumného projektu. V případě, že článek publikuje výsledky konkrétního výzkumného projektu, uveďte na závěr příspěvku kód a název projektu a označení poskytovatele. Např. článek byl zpracován s podporou projektu GA ČR č. 999/99/9999 „Název projektu“.

Odkazy na literaturu – časopis používá citační styl APA, který k identifikaci zdroje používá jméno autora a rok vydání (např. Novák, 2014; Sixta & Žižka, 2009). Podrobnosti o tomto citačním stylu jsou k dispozici na http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa. Je možné využít také generátoru citací http://citationmachine.net. Seznam musí obsahovat jen v textu využité zdroje. Poznámky pod čarou nejsou přípustné. Pokud má použitý zdroj identifikátor DOI, musí být u příslušného bibliografického záznamu uveden. Vzory bibliografických záznamů:

Kniha:

Sixta, J., & Žižka, M. (2009). Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press.

Editovaná kniha:

Hula, R., Reese, L., & Jackson-Elmoore, C. (Eds.). (2012). Reclaiming Brownfield: A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties. Farnham: Ashgate Publishing.

Kapitola v knize/příspěvek ve sborníku:

Žižka, M. (2013). Measurement Analysis. In P. Budaj (Ed.), Operations Management: Dimensions for Increasing Process Performance (pp. 73-100). Fribourg: S.E.C.T.

Časopis:

Šoltés, V., & Gavurová, B. (2014). The Functionality Comparison of the Health Care Systems by the Analytical Hierarchy Process Method. E&M Ekonomie a Management, 17(3), 100-117. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-3-009.

Elektronický zdroj:

CZSO. (2014). Industrial production decreased. Retrieved October 9, 2014, from http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/enginformace/cpru100714.docx (externí odkaz)

Adresa autora (autorů) je uvedena pod seznamem literatury. Obsahuje jméno a příjmení (vč. titulů), název VŠ, název fakulty, název katedry (ústavu), e-mailovou adresu a (fakultativně) ORCID číslo.

Recenze. Recenzi zajišťuje redakční rada. Recenzní řízení vůči autorovi příspěvku je anonymní. Při hodnocení příspěvku bude posuzována skutečnost, zda autor pracuje také se zdroji z impaktovaných časopisů.

Anglický název a abstrakt příspěvku. Na konci příspěvku je na samostatné stránce uveden anglický název příspěvku a abstrakt v rozmezí 250 - 300 slov v angličtině. Pod abstraktem jsou uvedena klíčová slova (key words) v angličtině a kódy klasifikace JEL. (viz http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php (externí odkaz))

Šablona

Šablona je k dispozici zde


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk