Pokyny pro zpracování příspěvku


Příspěvky se přijímají pouze v angličtině. Za originalitu, odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor. V časopise nelze publikovat článek, který byl již uveřejněn v jiném periodiku, ani jiným způsobem (working paper atp.). Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. O otištění příspěvku rozhoduje redakční rada časopisu. V případě otištění bude článek dostupný pod licencí CC BY-NC 4.0. Autorům příspěvků doporučujeme, aby definovali tématickou oblast, do které by svůj příspěvek zařadili. Konečné rozhodnutí o zařazení do rubriky si však vyhrazuje redakční rada časopisu. K vypracování příspěvku doporučujeme použít šablonu dostupnou na webu časopisu.

Nebudou-li dodrženy pokyny pro zpracování článku, bude příspěvek vrácen zpět autorům.

Nadpis příspěvku je psán tučnými písmeny (velikost písma 16), zarovnán k levému okraji.

Jméno autora (autorů) se uvádí bez titulů a je psáno tučným písmem (velikost písma 12). Pod jménem autora je opět vynechán jeden řádek (o velikosti písma 10). Následuje afilace: univerzita, fakulta, katedra, země, ORCID kód a e-mailová adresa.

Abstrakt příspěvku následuje po jménu autora a afilaci. Abstrakt musí být v rozmezí 250–300 slov v angličtině. Pod abstraktem jsou uvedena klíčová slova (keywords) v angličtině a kódy klasifikace JEL (viz http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).

Vlastní text příspěvku je vhodné členit do kapitol. Názvy kapitol se číslují (s výjimkou úvodu a závěru), píší tučným písmem a zarovnávají k levému okraji. Nadpisy se číslují maximálně do druhé úrovně. Je nutno dodržet následující nastavení:

  • zarovnání do bloku,
  • druh písma: Arial,
  • velikost písma: 10,
  • odsazení nového odstavce 0,5 cm,
  • řádkování: jednoduché,
  • nepoužívat poznámky pod čarou,
  • stránky nečíslovat.

 

Tabulky a grafy se číslují a v textu na ně musí být odkazy. Název tabulky (Tab. 1:) nebo grafu (Fig. 1:) je psán tučným písmem, velikosti 10, zarovnává se vlevo a nepodtrhává se. Obrázky i grafy musí být zřetelné i v černobílém provedení. Pod každým obrázkem i grafem musí být uveden zdroj, ze kterého autor data čerpal. Tabulky a grafy zašlete rovněž jako samostatný soubor ve formátu MS Excel.

Vzorce se označují číslem v kulaté závorce. Číselné označení je psáno v Arialu velikosti 10 a zarovnává se k pravému okraji vedle vzorce.

Délka příspěvku nesmí přesáhnout 15 stránek A4 včetně abstraktu.

Identifikace výzkumného projektu. V případě, že článek publikuje výsledky konkrétního výzkumného projektu, uveďte na závěr příspěvku kód a název projektu a označení poskytovatele. Např. článek byl zpracován s podporou projektu GA ČR č. 999/99/9999 „Název projektu“.

Odkazy na literaturu – časopis používá citační styl APA, který k identifikaci zdroje používá jméno autora a rok vydání (např. Novák, 2014; Sixta & Žižka, 2009). Podrobnosti o tomto citačním stylu jsou k dispozici na http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa. Je možné využít také generátoru citací http://citationmachine.net. Seznam musí obsahovat jen v textu využité zdroje. Poznámky pod čarou nejsou přípustné. Pokud má použitý zdroj identifikátor DOI, musí být u příslušného bibliografického záznamu uveden. Vzory bibliografických záznamů:

Kniha:

Sixta, J., & Žižka, M. (2009). Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press.

Editovaná kniha:

Hula, R., Reese, L., & Jackson-Elmoore, C. (Eds.). (2012). Reclaiming Brownfield: A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties. Farnham: Ashgate Publishing.

Kapitola v knize/příspěvek ve sborníku:

Žižka, M. (2013). Measurement Analysis. In P. Budaj (Ed.), Operations Management: Dimensions for Increasing Process Performance (pp. 73-100). Fribourg: S.E.C.T.

Časopis:

Šoltés, V., & Gavurová, B. (2014). The Functionality Comparison of the Health Care Systems by the Analytical Hierarchy Process Method. E&M Ekonomie a Management, 17(3), 100-117. https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-3-009.

Elektronický zdroj:

CZSO. (2014). Industrial production decreased. Retrieved October 9, 2014, from http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/enginformace/cpru100714.docx.

Recenze. Recenzi zajišťuje redakční rada. Recenzní řízení vůči autorovi příspěvku je anonymní.

Šablona
Šablona je k dispozici zde


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk