Členové redakční rady


Šéfredaktor:
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň

Výkonný redaktor:
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ekonomická fakulta, TU v Liberci

Redakční rada:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. Fakulta managementu a ekonomiky, UTB v Zlíně

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Ekonomická fakulta, TU v Liberci

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP Ústí nad Labem

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. Ekonomická fakulta, TU v Košiciach

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Tajemník redakce:
Mgr. Linda Ringlová 
e-mail: linda.ringlova@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
ISSN: 1212-3609
journal@tul.cz


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk