Členové redakční rady


Šéfredaktor:
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Výkonný redaktor:
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Ekonomická fakulta, TU v Liberci

Redakční rada:
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Fakulta managementu a ekonomiky, UTB v Zlíně

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP Ústí nad Labem

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný Fakulta ekonomická, ZČU Plzeň

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. Ekonomická fakulta, TU v Košiciach


Tajemník redakce:

Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D.
e-mail: vendula.pospisilova@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
ISSN: 1212-3609
journal@tul.cz


?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk