| | |

An Overview of Forfaiting -- An Alternative Method of Financing the Foreign Trade


Finance

An Overview of Forfaiting -- An Alternative Method of Financing the Foreign Trade

Name and surname of author:

Lenka Javorska

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
forfaiting, zahraniční obchod, diskontní sazba, primární a sekundární finanční trhy
DOI (& full text):
Anotation:
Cílem tohoto článku je shrnout základní informace o forfaitingu, jedné z alternativním metod financování zahraničního obchodu, a odhalit jeho vývojové trendy. Tento finanční nástroj byl vyvinut pro…more
Cílem tohoto článku je shrnout základní informace o forfaitingu, jedné z alternativním metod financování zahraničního obchodu, a odhalit jeho vývojové trendy. Tento finanční nástroj byl vyvinut pro potřeby exportérů, kterým nebyly dostupné oficiální systémy financování exportních pohledávek. V 80. letech forfaiting zaznamenal největší rozmach, v posledních letech však jeho využívání ustupuje. Je to způsobeno především stále častějším obchodováním na otevřený dodavatelský účet, nepříliš příznivou situací na sekundárním trhu a velkou konkurencí pojišťovacích institucí.
Podstatou forfaitingu je bezregresní odkup střednědobých, případně dlouhodobých pohledávek od exportéra, přičemž forfaiting plní dvě základní funkce:
• zlepšuje cash-flow
• převádí některá rizika na forfaitera.

Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem, v níž jsou zafixovány dohodnuté podmínky. Po realizaci dodávky vývozce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu, sníženou o diskont. Forfaiter vyžaduje řádné zajištění závazku odběratele, nejčastěji se používají směnky avalované bankou, akreditivy s odloženou splatností a bankovní záruky. Forfaiter si pohledávku ponechá až do doby splatnosti a poté sám vymáhá forfaitovanou pohledávku nebo ji prodá na sekundární finanční trh.
Forfaiting nabízí mnoho výhod, mezi ty nejdůležitější patří: až sto procentní financování zahraniční pohledávky; exportér se nemusí starat o vymáhání pohledávky u dovozce; poskytnutý úvěr nezatěžuje bilanci vývozce a zároveň zvyšuje atraktivnost produktů dodavatele pro odběratele.
Za největší nevýhodu forfaitingu jsou nejčastěji považovány relativně vysoké náklady. Ty jsou tvořeny jednak diskontem, dále pak rizikovou přirážkou, poplatkem za zpracování obchodu, odměnou za zabezpečení pohotových finančních zdrojů, případně poplatkem za opci, eventuelně i dalšími náklady.
Ačkoli forfaiting nezaujímá přední místo mezi finančními nástroji, skýtá mnohé výhody, které by měl podnik při exportu na zahraniční trhy zvážit. Bezregresní forma financování může exportéra ochránit před řadou rizik na zahraničních trzích.
Bohužel přesná data o růstu forfaitingového trhu nejsou dostupná ani celosvětově, ani v rámci České republiky. V posledních letech forfaitingový trh neroste tak rychle jako dříve, a to především v průmyslově vyspělých zemích. Na těchto trzích útlum zaznamenává především sekundární trh, což je způsobeno nízkou nabídkou pohledávek k odkupu. Velký potenciál však skýtají emerging markets – Rusko, Čína, jihovýchodní Evropa. Českou republiku je možné z hlediska forfaiting zařadit spíše mezi vyspělé země. Konkurence je zde vysoká a výnosy z forfaitingových operací klesají.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language