| | |

Obchodovateľné emisné povolenia v teórii a v praxi


Finance

Obchodovateľné emisné povolenia v teórii a v praxi

Name and surname of author:

Edita Farkašová

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
externality, ekonomické nástroje v environmentálnej politike, spoločenský a sú-kromný úžitok, obchodovateľné emisné povolenia
DOI (& full text):
Anotation:
Využívanie ekonomických nástrojov v environmentálnej politike má široké uplatnenie, i keď nie každý z týchto nástrojov mal v doterajšej praxi rovnaké využitie. V súčasnosti je veľká pozornosť ve…more
Využívanie ekonomických nástrojov v environmentálnej politike má široké uplatnenie, i keď nie každý z týchto nástrojov mal v doterajšej praxi rovnaké využitie. V súčasnosti je veľká pozornosť ve-novaná obchodovateľným emisným povoleniam, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov, tak ako to určuje smernica 2003/87/ES. Praktické a technické otázky, súvisiace s touto problematikou, sú v jednotlivých členských krajinách EÚ prejednávané v súvis-losti s návrhmi Národných alokačných plánov pre danú oblasť. Menšia pozornosť je venovaná teoretickým otázkam, ich rozpracovaniu v ekonomickej teórii. Príspevok obsahuje najdôležitejšie teoretické závery z danej oblasti, s dôrazom na obchodovateľné emisné povolenia a analyzuje, do akej miery boli využité pri spracovaní návrhu Národného alokačného plánu pre obchodovanie s emisiami skleníkových plynov v podmienkach Slovenskej republiky a v zákone č. 572/2004 o ob-chodovaní s emisnými kvótami.
Section:
Finance

?
NAPOVEDA
reguired
Language