| | |

Manažment rizika v elektronickom obchode


Manažment rizika v elektronickom obchode

Name and surname of author:

Radoslav Delina, Viliam Vajda

Year:
2005
Issue:
2
Keywords:
elektronický obchod, riziko, manažment rizika
DOI (& full text):
Anotation:
Identifikácia a následný manažment rizík je dôležitou zložkou riadenia nielen v oblasti elektronické-ho obchodu. Rozhodujúcou súčasťou tejto oblasti je identifikácia hrozieb z dôvodu vstupu nových,…more
Identifikácia a následný manažment rizík je dôležitou zložkou riadenia nielen v oblasti elektronické-ho obchodu. Rozhodujúcou súčasťou tejto oblasti je identifikácia hrozieb z dôvodu vstupu nových, špecifických rizík, ktoré sa objavujú v kontexte elektronického prostredia. Nové, výlučne elektro-nické riziká spolu s existujúcimi tradičnými rizikami resp. tradičnými, adaptovanými na elektronické prostredie tvoria sumár hrozieb, ktorý musí byť manažérmi klasifikovaný a riadený. Príspevok sa zaoberá identifikáciou a klasifikáciou, ohodnotením rizík s následnou kontrolou a stratégiami pri riadení rizík a v neposlednom rade aj oblasťami pri riadení elektronického rizika.

?
NAPOVEDA
reguired
Language