| | |

Sector of Small and Medium Enterprises in Poland


ekonomie_hospodarska_politika

Sector of Small and Medium Enterprises in Poland

Name and surname of author:

Roman Kisiel, Renata Białobrzeska, Renata Marks-Bielska

Year:
2004
Issue:
2
Keywords:
malé a střední podniky, hospodářský rozvoj, politika státu
DOI (& full text):
Anotation:
V úvodu příspěvku autoři nastiňují jeho cíl, kterým je upozornit na význam malých a středních podniků v současné polské ekonomice a upozornit na nutnost přijetí některých opatření, která by umožnila…more
V úvodu příspěvku autoři nastiňují jeho cíl, kterým je upozornit na význam malých a středních podniků v současné polské ekonomice a upozornit na nutnost přijetí některých opatření, která by umožnila lepší rozvoj tohoto sektoru a jeho konkurenceschopnost v souvislosti se vstupem Polska do Evropské unie. Ve druhé části článku jsou přínosy sektoru malých a středních podniků podrobněji popsány. Autoři zmiňují například důležitost sociální a politické role, která vyplývá jednak z utváření zvláštní společenské skupiny majitelů malých a středních firem a také ve flexibilním utváření nových pracovních příležitostí, čímž je mírněno sociální napětí ve společnosti. Aktivity malých a středních podniků přispívají ke stírání rozdílů mezi regiony a významně ovlivňují růst životní úrovně obyvatel dané oblasti. Sektor malých a středních podniků se také aktivně podílí na procesu transformace industriální struktury země, což je dáno zaváděním a vývojem nových druhů výrob a služeb včetně těch, které v období centrálně plánované ekonomiky nebyly rozvíjeny.
Autoři dále zmiňují a číselně dokumentují význam sektoru malých a středních podniků v zahraničním obchodě Polska. Hlavní důvod poklesu podílu malých a středních podniků na celkovém exportu Polska spatřují v nedostatečné konkurenceschopnosti zboží a služeb, jež tyto podniky nabízejí na trzích vyspělých zemí a také v poklesu objemu exportů do zemí bývalého Sovětského svazu.
Malé a střední podniky se v průběhu ekonomické transformace staly dominantními v polské ekonomice – v roce 2001 tvořil podíl tohoto sektoru 99,8% z celkového počtu podniků a navíc počet malých a středních podniků má neustále rostoucí tendenci. Tento sektor přitom tvořil 48,3% HDP z celkového podílu 68,2%, jež má podnikatelský sektor na tvorbě HDP. Co se týká zaměstnanosti, ta se v tomto sektoru příliš nemění a zůstává přibližně na stejné úrovni v průběhu sledovaných pěti let.
Vstup Polska do Evropské unie je velkou výzvou pro polskou ekonomiku. Polská vláda proto schválila program podpory sektoru malých a středních podniků pro roky 2003 – 2006, který je zaměřen na období těsně před vstupem do EU.
Závěrem autoři dokazují, že i přes mnohé pozitivní výsledky, je sektor malých a středních podniků stále příliš slabý na to, aby efektivně plnil své pozitivní funkce, které jsou malým a středním podnikům připisovány. Proto je podle nich třeba se zaměřovat na jejich extenzivnější podporu.
Section:
ekonomie_hospodarska_politika

?
NAPOVEDA
reguired
Language