Historie časopisu


Časopis E+M Ekonomie a Management vznikl v říjnu 1998 původně jako odborný časopis na základě dohody děkanů šesti ekonomických fakult v České republice: Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Iniciátorem myšlenky a dohody mezi fakultami byl první děkan Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci docent Jaroslav Jágr. Koordinátorem vydavatelského kolektivu byla Hospodářská fakulta (od roku 2009 Ekonomická fakulta), kde také sídlí redakce časopisu.

V roce 2003 byl vydavatelský tým rozšířen o Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Košících, v roce 2005 o Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné Slezské univerzity v Opavě a v roce 2006 přistoupila Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

V roce 2003 bylo rozhodnuto o transformaci časopisu z odborného periodika na vědecký časopis publikující výzkumné statě. V roce 2005 byl časopis zařazen do první významné databáze EconLit, v brzké době poté následovala indexace do databází International Bibliography of the Social Sciences a Inspec. Od roku 2007 je časopis indexován v databázích Scopus, Cabell a EBSCO. V roce 2008 následovalo zařazení do edice Social Sciences databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters. V roce 2010 byl časopis poprvé uveden v Journal Citation Reports a obdržel impakt faktor.

 

Šéfredaktoři časopisu:

1998 – 2001       doc. Ing. Jaroslav Jágr

2001 – 2003       prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

2003 – 2005       prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

2006 – 2012       doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

2013 – 2015       prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

2016 – 2018       doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA

2019 - dosud      doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, PhD.


?
NAPOVEDA
povinné