| | |

A Contemplation of the Small and Medium Enterprise Environment in the Czech Republic


Business Administration and Management

A Contemplation of the Small and Medium Enterprise Environment in the Czech Republic

Name and surname of author:

Pavel Pešek, Josef Smejkal

Year:
2005
Issue:
4
Keywords:
malé a střední podnikání, problémové regiony, regionální politika
DOI (& full text):
Anotation:
Příspěvek se zabývá problematikou podnikatelského prostředí v České republice se zvláštním zaměřením na malé a střední podnikání. Analyzuje současnou situaci a nastiňuje možnosti řešení některých problémů a bariér rozvoje podnikání pro nejbližší budoucnost. Malé a střední podniky jsou hybnou silou rozvoje regionů, což platí dvojnásob pro problémové regiony, především pro strukturálně postižené nebo hospodářsky zaostávající regiony. Jsou přínosem pro restrukturalizaci, inovace a zaměstnanost. Je příznačné, že nízké počty malých a středních podniků a slabá podnikatelská aktivita v České republice se téměř vždy kryjí s rozvojovými problémy a vyšší nezaměstnaností v regionu. Toto smutné zjištění je platné jak pro primární sektor, tak pro zpracovatelský průmysl a služby téměř ve všech typech městských i venkovských regionů. Systém podpor rozvoje podnikání malých a středních podniků v České republice doznal v posledních letech určitých pozitivních kvalitativních změn. Příznivým faktorem je, že podpora malých a středních podniků se již stala součástí rozvoje soukromého sektoru, že se stala pozitivním faktorem dynamiky ekonomického růstu. Zvýšil se počet regionálních poradních, informačních středisek a center. Rozšířily se a zdokonalily se formy a nástroje financování malých a středních podniků (především v oblasti půjček a záruk). Letitým problémem však je až příliš administrativně pojatý komplikovaný a málo přehledný systém podpor pro malé podnikatele. I nadále trvá nízká provázanost podpůrných programů včetně jejich legislativní nedotaženosti. Přes kvantitativní nárůst rozmanitých programů této pomoci je její „finanční vydatnost“ stále nízká a to jak s ohledem na důležitost malého podnikání pro rozvoj regionů, tak z hlediska komparace s jinými tržními evropskými státy (podpory v ČR jsou stále vstřícnější k velkým podnikům než kupříkladu k živnostenskému podnikání). Pro zlepšení podnikatelského klimatu v ČR by bylo žádoucí soustředit pozornost na propojení politiky…
Příspěvek se zabývá problematikou podnikatelského prostředí v České republice se zvláštním zaměřením na malé a střední podnikání. Analyzuje současnou situaci a nastiňuje možnosti řešení některých problémů a bariér rozvoje podnikání pro nejbližší budoucnost.
Malé a střední podniky jsou hybnou silou rozvoje regionů, což platí dvojnásob pro problémové regiony, především pro strukturálně postižené nebo hospodářsky zaostávající regiony. Jsou přínosem pro restrukturalizaci, inovace a zaměstnanost. Je příznačné, že nízké počty malých a středních podniků a slabá podnikatelská aktivita v České republice se téměř vždy kryjí s rozvojovými problémy a vyšší nezaměstnaností v regionu. Toto smutné zjištění je platné jak pro primární sektor, tak pro zpracovatelský průmysl a služby téměř ve všech typech městských i venkovských regionů.
Systém podpor rozvoje podnikání malých a středních podniků v České republice doznal v posledních letech určitých pozitivních kvalitativních změn. Příznivým faktorem je, že podpora malých a středních podniků se již stala součástí rozvoje soukromého sektoru, že se stala pozitivním faktorem dynamiky ekonomického růstu. Zvýšil se počet regionálních poradních, informačních středisek a center. Rozšířily se a zdokonalily se formy a nástroje financování malých a středních podniků (především v oblasti půjček a záruk). Letitým problémem však je až příliš administrativně pojatý komplikovaný a málo přehledný systém podpor pro malé podnikatele. I nadále trvá nízká provázanost podpůrných programů včetně jejich legislativní nedotaženosti. Přes kvantitativní nárůst rozmanitých programů této pomoci je její „finanční vydatnost“ stále nízká a to jak s ohledem na důležitost malého podnikání pro rozvoj regionů, tak z hlediska komparace s jinými tržními evropskými státy (podpory v ČR jsou stále vstřícnější k velkým podnikům než kupříkladu k živnostenskému podnikání).
Pro zlepšení podnikatelského klimatu v ČR by bylo žádoucí soustředit pozornost na propojení politiky podpor s rozvojovými plány regionů, měst a obcí s tím, že v daleko větší míře bude akcentována ekologie, řešení nezaměstnanosti a možnosti získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie (dokumentace je připravována pomalu, nebývá vždy komplexně vypracovaná a často jsme svědky neujasněnosti investičních záměrů regionů, měst a obcí). Rezervy a nevyužité možnosti jsou i v prosazování programů a projektů inovačního charakteru a dalších forem a nástrojů finanční pomoci, například prostřednictvím zvýhodněných úvěrů, rizikového kapitálu, rozšíření sítě informačních a poradenských služeb pro malé podnikatele s podporou státu, regionálních a místních orgánů apod. Pružněji by mělo reagovat na potřeby rozvoje regionů a malého podnikání i české vysoké školství, které by mělo svoje studijní programy a vědeckovýzkumnou činnost rychleji přizpůsobovat potřebám trhu práce, požadavkům nejen velkých firem, ale i malého a středního podnikání.
Section:
Business Administration and Management

?
NAPOVEDA
reguired